O kancelarii

Notariusz Tomasz Balas jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1996 roku. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1999-2000) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2007-2008). Kancelarię prowadzi od 2009 roku.

Notariusz Tomasz Balas oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1799). Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce, zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają także zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Notariusz Tomasz Balas realizuje pełen zakres czynności notarialnych wynikających z ustawy Prawo o notariacie oraz innych przepisów. W szczególności:

  • sporządza akty notarialne (w tym umowy sprzedaż, zamiany, darowizny nieruchomości oraz innych przedmiotów majątkowych, umowy działu spadku i podziału majątku wspólnego, testamenty, pełnomocnictwa, umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie),
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenia spadkowe,
  • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 170),
  • sporządza poświadczenia (w tym własnoręczności podpisów, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • spisuje protokoły (w tym zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zebrań wspólnot mieszkaniowych, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku),
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty,
  • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w związku ze sporządzanymi aktami notarialnymi.

Notariusz Tomasz Balas udziela szczegółowych informacji na temat dokonywanych czynności. Czynności notarialne polegające na poświadczaniu własnoręczności podpisów, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (data pewna), pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu dokonuje w miarę możliwości na bieżąco w Kancelarii Notarialnej w Katowicach. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialne mogą być dokonywane także w innym miejscu niż Kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (wiek stron, stan ich zdrowia, zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia, zebrania wspólnot mieszkaniowych, itp.).

Notariusz wykonujący swoje obowiązki