Darowizny Katowice

Sporządzamy umowy darowizn w Katowicach. Darowizna stanowi bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego. Zarówno darczyńcą, jak i obdarowanym, może być więcej niż jedna osoba. Umowa darowizny jest umową cywilno-prawną, a jej zasady znajdą Państwo w Kodeksie cywilnym. Na jej podstawie darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania obdarowanemu składnika swojego majątku lub określonej sumy pieniędzy. Przygotowywane przez nas umowy darowizn w Katowicach dotyczą m.in. nieruchomości. Rodzice przekazują często swoim dzieciom mieszkanie, dom albo działkę. Inną kategorię darowizn stanowią samochody oraz darowizny finansowe. W przypadku fundacji i stowarzyszeń mamy nierzadko do czynienia z darowiznami rzeczowymi. Podmiotem umowy darowizny może być bowiem nie tylko osoba fizyczna, ale także prawna.

 

Czy każdy rodzaj darowizny wymaga wizyty w naszej kancelarii?

Większość scenariuszy obejmujących przekazanie darowizny nie wiąże się z koniecznością sporządzania aktu notarialnego. Wystarczy zwykła umowa w formie pisemnej lub ustnej. Darowizna może mieć także formę dorozumianą i nie wiązać się z zawarciem umowy pisemnej lub ustnej, jak to zwykle bywa w przypadku przekazywania określonych prezentów. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy przedmiot darowizny będzie przekazany natychmiast oraz nie ma ryzyka opóźnienia jego przekazania lub też zmiany zdania przez darczyńcę. Są jednak pewne wyjątki. Przepisy Kodeksu cywilnego określają bowiem przedmioty darowizn, które obligują darczyńcę i obdarowanego do wizyty w kancelarii i skorzystania z usług notarialnych. Należą do nich darowizny:

  • mieszkań,
  • przedsiębiorstw,
  • praw spółdzielczych,
  • własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto umowa darowizny wymaga aktu notarialnego w sytuacjach, gdy jej przekazanie ma nastąpić w późniejszym terminie lub wiąże się ze spełnieniem określonego warunku. Warto podkreślić, że w art. 890 Kodeksu cywilnego znajdą Państwo informację o tym, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W tym samym miejscu jest też zapis mówiący o tym, że umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Oznacza to, że umowa darowizny sporządzona w kancelarii nie jest obligatoryjna we wszystkich sytuacjach, jednak z pewnością sprawi, że zyskają Państwo solidne zabezpieczenie w przypadku braku jej wykonania.

 

Jakie korzyści daje zawarcie umowy darowizny w kancelarii?

Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy darczyńca nie spełnia warunków umowy darowizny. Jednak jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć ją u notariusza, będą Państwo mogli dochodzić przed sądem jej wykonania przez darczyńcę. Będzie to wiązać się z dodatkowym stresem i koniecznością dopełnienia formalności, ale da Państwu szansę na otrzymanie darowizny. Umowa darowizny zawarta w innej formie pisemnej, ustnej czy też dorozumianej – pozbawia takiej możliwości. W obliczu takiego scenariusza staje się bowiem nieważna. W ramach usług przygotowywania umów darowizn w Katowicach zajmujemy się też zgłaszaniem darowizn do Urzędu Skarbowego oraz odprowadzaniem związanych z nimi podatków. Wysokość podatku od darowizny zależy od kwoty darowizny i przynależności do jednej z trzech grup podatkowych. Kryterium podziału grup stanowi pokrewieństwo między darczyńcą a obdarowanym. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.