Akt notarialny Katowice

Potrzebują Państwo sporządzić akt notarialny w Katowicach? Jest on dokumentem urzędowym o charakterze sformalizowanym, który może przygotowywać wyłącznie notariusz lub zastępca notarialny. Mają oni bowiem niezbędną wiedzę i uprawnienia. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – akty notarialne sporządzamy, gdy wymaga tego przepis prawa albo gdy taka jest wola obu stron. Pierwsza sytuacja dotyczy okoliczności, w których czynności prawne muszą zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Bez niego będą bowiem nieważne. Są to czynności prawne podlegające rygorowi nieważności, do których zaliczają się m.in.:

 • ustanowienie hipoteki,
 • sprzedaż, kupno i darowizny nieruchomości,
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 • umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza),
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości.

Innymi rodzajami umów, które również wymagają zawarcia w formie aktu notarialnego, są umowy dotyczące spółek, czyli spółki z o.o., partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej. Natomiast czynności prawne, które nie wymagają formy aktu notarialnego, jednak strony decydują się na niego często, w celu ochrony swoich interesów, to np. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości oraz testament. Na koniec, w odniesieniu do kwestii aktu notarialnego w Katowicach, warto wspomnieć, że po sporządzeniu zawsze należy go odczytać. Tak też czynimy. Każda ze stron może zgłosić wówczas ewentualne zastrzeżenia, a notariusz nanieść poprawki.

 

Zakres usług notarialnych

Oferujemy pełen zakres usług notarialnych. Podczas sporządzania wszelkich umów i aktów notarialnych dbamy o zachowanie praw obu stron, a także wyjaśniamy im skutki prawne podejmowanych działań. Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej notariuszy. Obowiązuje nas tajemnica notarialna, zatem mogą być Państwo pewni bezpieczeństwa wszelkich przekazywanych nam informacji. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, poza sporządzaniem aktów notarialnych w Katowicach, dokonujemy następujących czynności notarialnych:

 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia w Katowicach [czynnosci-notarialne/spadki] ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;
 • sporządzamy poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzamy, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzamy protesty weksli i czeków,
 • dokonujemy innych czynności, wynikających z odrębnych przepisów.

Przykłady ostatniej grupy czynności stanowią m.in. sporządzenie protokołu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, ponadto wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przyjęcia do depozytu akcji na okaziciela. Poza spisywaniem protokołów doręczamy także oświadczenia oraz przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Za wykonane czynności notarialne pobieramy wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Informacji oraz porad udzielamy bezpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.