Dla Klienta

Dla Klienta

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy:

  • czynności mającej za przedmiot nieruchomość,
  • prawo użytkowania wieczystego albo
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),

Pieczęć notariusza

Dokumenty

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy; w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika Kancelarii w Katowicach.

Podczas kontaktu z kancelarią w Katowicach pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do dokonania czynności.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii Notarialnej w Katowicach odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie posłużenie się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii w Katowicach, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

 

Przydatne linki:

Izba Notarialna w Katowicach

https://notariat.katowice.pl/

Krajowa Rada Notarialna

https://krn.org.pl/

Elektroniczne Księgi Wieczyste

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/Index.aspx

Krajowy Rejestr Sądowy

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy 

Sejm

https://sejm.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/

Europejski portal e-sprawiedliwości

https://e-justice.europa.eu/home?action=home&plang=pl