Jak przebiega proces dziedziczenia według polskiego prawa?

Dziedziczenie jest procesem prawnym, w wyniku którego następuje przeniesienie majątku zmarłego na jego spadkobierców. W Polsce dziedziczenie regulowane jest przez Kodeks cywilny, który przewiduje dwa rodzaje dziedziczenia - ustawowe i testamentowe. W artykule przedstawiamy, jak przebiega proces dziedziczenia według polskiego prawa, omawiając obie możliwości.

Dziedziczenie ustawowe – co warto o nim wiedzieć?

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu lub gdy testament jest nieważny. Kodeks cywilny określa kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia majątku zmarłego. Dzieli się ona na cztery grupy spadkowe.

  • W pierwszej grupie spadkowej znajdują się dzieci zmarłego oraz jego małżonek. Jeżeli zmarły nie miał dzieci, to małżonek dziedziczy cały majątek. W przypadku, gdy zmarły miał dzieci, majątek dzieli się na równe części pomiędzy małżonka a dzieci. Jeśli jedno z dzieci nie żyje, jego udział przypada jego potomstwu.
  • Druga grupa spadkowa obejmuje rodziców zmarłego oraz jego rodzeństwo. Jeżeli rodzice zmarłego żyją, to majątek dzieli się na trzy części - jedną dla matki, jedną dla ojca i jedną dla rodzeństwa. Jeśli jeden z rodziców nie żyje, jego udział przypada rodzeństwu.
  • W trzeciej grupie spadkowej znajdują się dziadkowie zmarłego. Majątek dzieli się na cztery części - po jednej dla każdego z dziadków. Jeśli którekolwiek z nich nie żyje, jego udział przypada jego dzieciom.
  • Czwarta grupa spadkowa obejmuje pozostałych krewnych zmarłego do czwartego stopnia pokrewieństwa. Jeśli nie ma takich osób, majątek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa.

Na czym polega dziedziczenie testamentowe?

Testamentowe dziedziczenie w Katowicach lub innym polskim mieście polega na przeniesieniu majątku zmarłego na osoby wskazane przez niego w testamencie. Testament jest aktem prawnym, który może być sporządzony w formie pisemnej, notarialnej lub ustnej w sytuacjach szczególnych (np. zagrożenia życia). Testament pisemny powinien być sporządzony własnoręcznie przez testatora, zawierać datę i podpis oraz wyraźnie wskazywać osobę lub osoby, które mają dziedziczyć majątek. Testament notarialny z kolei jest sporządzany przez notariusza w obecności testatora i świadków.

W testamencie można wskazać spadkobierców, określić ich udziały w spadku oraz wyznaczyć zapisobierców, czyli osoby, które otrzymają konkretne przedmioty lub prawa majątkowe. Testator może również wyznaczyć wykonawcę testamentu, który będzie odpowiedzialny za realizację jego ostatniej woli.