Akty notarialne – dokumenty

notariusz

Notariusz Tomasz Balas wykonuje pełen zakres czynności notarialnych określonych przez przepisy prawa. W zakresie usług świadczonych przez kancelarię notarialną znajduje się m. in. sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz innych dokumentów. W celu przygotowania aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do kancelarii kompletu dokumentów niżej wymienionych:

Akty prawne dotyczące funkcjonowania kancelarii notarialnej i dokonywania czynności notarialnych:
  1. Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.
  2. Taksa notarialna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  3. Podatek od spadków i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
  4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  5. Opłaty sądowe Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  6. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
  7. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.
  8. Konstytucja RP Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Przydatne linki:

Usługi notarialne – wymagane dokumenty

W celu przygotowania aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do kancelarii kompletu dokumentów niżej wymienionych:

1) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
b) podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie Sądu,
o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne
postanowienie Sądu o zasiedzeniu
c) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku
gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna odpis z KRS
oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentacji, w przypadku gdy czynność
dokonywana jest przez pełnomocnika – wypis pełnomocnictwa
d) w przypadku gdy przedmiotem umowy zbycia jest nieruchomość nabyta w spadku
lub przez zasiedzenie niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn
został zapłacony, nie należał się lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;
to samo dotyczy nabycia nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia
współwłasności, zapisu lub zapisu windykacyjnego, dokonanych po dniu 1.01.2007 r.

2) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) podstawa nabycia tego prawa np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie
Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, umowa
o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, przydział wydany przez Spółdzielnię
b) zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługiwaniu zbywcy
prawa do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy
c) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla tego prawa
d) dokumenty i dane jak w pkt 1 lit. c-d

3) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego (działek zabudowanych lub niezabudowanych), w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) podstawa nabycia nieruchomości, jak pkt 1 lit. b
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie informacja
o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub braku
takiego planu
d) wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten służy do dokonywania wpisów
w księdze wieczystej
e) w przypadku odłączania części nieruchomości z księgi wieczystej i zakładania
dla odłączonej części nowej księgi wieczystej również wyrys z mapy ewidencyjnej
(ewentualnie opis i mapa) z adnotacją jak w pkt 3 lit. d
f) dokumenty i dane jak w pkt 1 lit. c-d

4) sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia i protokołów dziedziczenia:
a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
b) numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy
(unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie z urzędu miasta)
c) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów
małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko
d) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu
skróconego aktu urodzenia)
e) testament spadkodawcy, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia oraz oświadczenia
w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, jeżeli dokumenty takie zostały
sporządzone
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności
g) informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
wchodzącej w skład spadku

Wyżej wymienione dokumenty są jedynie dokumentami typowymi dla danego rodzaju czynności, stąd też w celu szczegółowego określenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej czynności niezbędny jest wcześniejszy kontakt osobisty mailowy lub telefoniczny z sekretariatem biura notarialnego.