Akty notarialne – dokumenty

If you have got any struggles involving formulating plans, then you need the correct project crafting support which may address them immediately. We will be ready to get it done essay

notariusz

Notariusz Tomasz Balas wykonuje pełen zakres czynności notarialnych określonych przez przepisy prawa. W zakresie usług świadczonych przez kancelarię notarialną znajduje się m. in. sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz innych dokumentów. W celu przygotowania aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do kancelarii kompletu dowriting a apa research paper detailed essay outlinekumentów niżej wymienionych:

Akty prawne dotyczące funkcjonowania kancelarii notarialnej i dokonywania czynności notarialnych:
  1. Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.
  2. Taksa notarialna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  3. Podatek od spadków i darowizn Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.
  4. Podatek od czynności cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  5. Opłaty sądowe Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  6. Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
  7. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.
  8. Konstytucja RP Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Przydatne linki:

Usługi notarialne – wymagane dokumenty

W celu przygotowania aktu notarialnego konieczne jest dostarczenie do kancelarii kompletu dokumentów niżej wymienionych:

1) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
b) podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie Sądu,
o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne
postanowienie Sądu o zasiedzeniu
c) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności, a w przypadku
gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna odpis z KRS
oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentacji, w przypadku gdy czynność
dokonywana jest przez pełnomocnika – wypis pełnomocnictwa
d) w przypadku gdy przedmiotem umowy zbycia jest nieruchomość nabyta w spadku
lub przez zasiedzenie niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego
przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn
został zapłacony, nie należał się lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;
to samo dotyczy nabycia nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia
współwłasności, zapisu lub zapisu windykacyjnego, dokonanych po dniu 1.01.2007 r.

2) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) podstawa nabycia tego prawa np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie
Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, umowa
o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, przydział wydany przez Spółdzielnię
b) zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługiwaniu zbywcy
prawa do lokalu i stanie zadłużenia lub braku zaległości zbywcy
c) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona dla tego prawa
d) dokumenty i dane jak w pkt 1 lit. c-d

3) sporządzenie umowy odnośnie do zbycia nieruchomości gruntowych i prawa użytkowania wieczystego (działek zabudowanych lub niezabudowanych), w tym umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku, zamiany:
a) podstawa nabycia nieruchomości, jak pkt 1 lit. b
b) aktualny odpis zwykły księgi wieczystej
c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie informacja
o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub braku
takiego planu
d) wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten służy do dokonywania wpisów
w księdze wieczystej
e) w przypadku odłączania części nieruchomości z księgi wieczystej i zakładania
dla odłączonej części nowej księgi wieczystej również wyrys z mapy ewidencyjnej
(ewentualnie opis i mapa) z adnotacją jak w pkt 3 lit. d
f) dokumenty i dane jak w pkt 1 lit. c-d

4) sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia i protokołów dziedziczenia:
a) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
b) numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy
(unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie z urzędu miasta)
c) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów
małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko
d) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu
skróconego aktu urodzenia)
e) testament spadkodawcy, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia oraz oświadczenia
w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, jeżeli dokumenty takie zostały
sporządzone
f) dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności
g) informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
wchodzącej w skład spadku

Wyżej wymienione dokumenty są jedynie dokumentami typowymi dla danego rodzaju czynności, stąd też w celu szczegółowego określenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej czynności niezbędny jest wcześniejszy kontakt osobisty mailowy lub telefoniczny z sekretariatem biura notarialnego.

Ali Marpet Authentic Jersey