Czynności notarialne

prawo

Notariusz jest płatnikiem:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego
 • podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie w związku z czym oblicza wysokość podatku dla danej czynności, pobiera go od stron tych czynności notarialnych (podatników) i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego

Ponadto notariusze pobierają opłatę sądową w przypadku, gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (również założenie takiej księgi).

Zakres czynności notarialnych

W kancelarii notarialnej Tomasza Balasa podejmujemy się wykonania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialna. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, a dokumenty sporządzone przez niego, w ramach wykonywania czynności notarialnych, są dokumentami urzędowymi.

Notariusz jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, a jednocześnie udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonywanej czynności. Notariusz zajmuje się sporządzeniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz protokołów. Dokumenty przed ich podpisaniem są odczytywane przez notariusza, a następnie w obecności notariusza składane są podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych praw do lokalu, umowy działu spadku, zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólnego, umowy deweloperskie, przedwstępne, testamenty zwykłe, testamenty zawierające zapis zwykły, polecenie, wydziedziczenie oraz zapis windykacyjny, odwołania testamentu, umowy majątkowe małżeńskie, umowy, akty założycielskie i statuty spółek prawa handlowego, oświadczenia o przystąpieniu do spółek i objęciu udziałów, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, przesyłu, osobistych)
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego
 3. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu)
 4. spisuje protokoły (zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, dziedziczenia, otwarcia i ogłoszenia testamentu, przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku)
 5. sporządza protesty weksli i czeków
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 8. sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów